CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THÁI   BAN GIÁM HIỆU  1 NGUYỄN ĐÌNH THỨC