2325_1332514116_doan1

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931 tại Rạch Giá, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương…